Рішення Межівської селищної ради про бюджет громади на 2022 рік

Межівська селищна рада
Дніпропетровської області
восьме скликання
тринадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

17 грудня 2021 року           смт Межова           № 1161 -13/VIІI

Про бюджет Межівської селищної територіальної громади на 2022 рік

(04537000000)
(код бюджету)

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2022 рік:

– доходи бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 138 961 754 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади – 137 909 157 грн та доходи спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади – 1 052 597 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 138 961 754 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади – 135 692 970  грн та видатки спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади –3 268 784 грн;

– профіцит за загальним фондом бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 2 216 187 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 2 216 187 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади у розмірі 20 000 грн, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

– резервний фонд бюджету Межівської селищної територіальної громади у розмірі 50 000 грн, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Доручити селищному голові укладати угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету Межівської селищної територіальної громади до інших місцевих бюджетів та отримання трансфертів з інших місцевих бюджетів до бюджету Межівської селищної територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Межівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24 640 453 грн згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2022 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2022 рік:

– у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

– у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Межівської селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– оплату енергосервісу.

8. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати право керівнику фінансового відділу Межівської селищної ради за рішенням Межівської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету Межівської селищної територіальної громади на депозитах з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Межівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади забезпечити:

– затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

– здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

– доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

⬝  здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

⬝  оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

⬝  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Керуючись частинами 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади:

1) в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ Межівської селищної ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

З метою забезпечення своєчасного використання коштів субвенцій, дотацій, інших надходжень з державного та місцевих бюджетів, а також їх залишків станом на 01 січня 2022 року, надати право селищному голові своїм розпорядженням за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, здійснювати урахування їх у дохідній та видатковій частинах бюджету Межівської селищної територіальної громади, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між головними розпорядниками, перерозподіл річних обсягів трансфертів між головними розпорядниками коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади, з подальшим затвердженням їх рішеннями селищної ради.

12. Установити, що розподіл коштів, передбачених на здійснення природоохоронних заходів, за об’єктами проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами).

13. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, передбачити кошти:

– шляхом поповнення обігових коштів – за кодом КТПКВ 6020 „Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги” – КП Межівської селищної ради ,,Комфорт” у сумі 100 000 грн, КП ,,Комунсервіс” Межівської селищної ради у сумі 200 000 грн.

14. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові за поданням фінансового відділу Межівської селищної ради у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” після погодження з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення з метою приведення його відповідно до зазначеного Закону.

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Фінансовому відділу Межівської селищної ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку

Селищний голова                                              Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ