Рішення про Бюджет Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік

П Р О Є К Т

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2020 року                                                    смт Межова                                        № 37-02/VIIІ

Про бюджет Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік

код бюджету 04537000000

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:

– доходи бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 122 771 897 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади – 121 748 000 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади – 1 023 897 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 122 771 897 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади – 119 838 000 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади – 2 933 897 гривень;

– профіцит за загальним фондом бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 1 910 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом бюджету Межівської селищної територіальної громади у сумі 1 910 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

– резервний фонд бюджету Межівської селищної територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету Межівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Межівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 19 841 167 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 102, 103², 1034, 1036, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади згідно із статтями 69-1 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету Межівської селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальний захист;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати фінансовому відділу Межівської селищної ради право за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відсотки, за користування тимчасово вільними коштами бюджету Межівської селищної територіальної громади, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків бюджету Межівської селищної територіальної громади.

11. Відповідно до статті 26 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Межівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватись установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому відділу Межівської селищної ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) на виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

14. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та плануваннясоціально-економічного розвитку;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ Межівської селищної ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. З метою забезпечення своєчасного використання коштів субвенцій, дотацій, інших надходжень з державного та місцевих бюджетів надати право селищному голові своїм розпорядженням за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, здійснювати врахування міжбюджетних трансфертів у дохідній та видатковій частинах бюджету Межівської селищної територіальної громади, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між головними розпорядниками, перерозподіл річних обсягів трансфертів між головними розпорядниками коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади, з подальшим затвердженням їх рішеннями селищної ради.

Доручити селищному голові укладати угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету Межівської селищної територіальної громади до інших місцевих бюджетів та отримання трансфертів з інших місцевих бюджетів до бюджету Межівської селищної територіальної громади.

16. З 01 січня 2021 року видатки з бюджету Межівської селищної територіальної громади на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 3 до цього рішення, здійснюються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

17. Установити, що розподіл коштів, передбачених на здійснення природоохоронних заходів, проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами).

18. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, передбачити кошти:

шляхом поповнення обігових коштів – за кодом КТПКВ 6020 „Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги” – КП Межівської селищної ради ,,Комфорт” у сумі 200 000,0 гривень, КП ,,Комунсервіс” Межівської селищної ради у сумі 150 000 гривень.

19. Виконавчому комітету Межівської селищної ради забезпечити:

1) виконання показників дохідної частини бюджету Межівської селищної територіальної громади, затверджених на 2021 рік;

зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету Межівської селищної територіальної громади, що утворився станом на 01 січня 2021 року;

2) з метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності Межівської селищної територіальної громади вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності, які здійснюють господарську діяльність, збільшення надходжень від орендної плати за користування майном, яке перебуває в комунальній власності.

3) з метою збільшення надходжень до бюджету Межівської селищної територіальної громади приймати обґрунтовані рішення щодо надання податкових пільг зі сплати податків.

20. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

21. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Секретарю ради Любові МАКСІМКІНІЙ забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України у газеті «Межівський меридіан» та на офіційному сайті Межівської селищної ради.

23. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                   Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ