Рішення Про селищний бюджет на 2020 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, пункту 23 частини 1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 112 226 818 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 110 846 818 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1 380 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 112 226 818 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 105 846 818 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 6 380 000 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 5 000 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 5 000 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4 780 900 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 102, 103², 1034, 1036, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 , 71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно із статтями 69-1 , 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Межівської селищної ради за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відсотки, за користування тимчасово вільними коштами селищного бюджету, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків селищного бюджету.

11. Надати право виконавчому комітету Межівської селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватись установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання.

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Межівської селищної ради у процесі виконання селищного бюджету протягом бюджетного року здійснювати своїми рішенням за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення селищної ради «Про селищний бюджет на 2020 рік», у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з селищного бюджету;

З метою забезпечення використання коштів субвенцій, дотацій, інших надходжень з державного та інших бюджетів надати право селищному голові своїм розпорядженням за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, здійснювати врахування міжбюджетних трансфертів у дохідній та видатковій частинах селищного бюджету, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між головними розпорядниками, перерозподіл річних обсягів трансфертів між головними розпорядниками коштів селищного бюджету, з подальшим затвердженням їх рішеннями.

Доручити селищному голові укладати угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів з селищного бюджету до інших місцевих бюджетів та отримання трансфертів з інших місцевих бюджетів до селищного бюджету.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити селищному голові вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, до розпису селищного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

за головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;

якщо після прийняття рішення про селищний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях селищної ради.

16. Установити, що розподіл коштів, передбачених на здійснення природоохоронних заходів, проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами).

17. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, передбачити кошти:

шляхом поповнення обігових коштів – за кодом КТПКВ 6020 „Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги” – КП Межівської селищної ради ,,Комфорт” у сумі 150 000,0 гривень, КП Межівської селищної ради ,,Комунсервіс” у сумі 150 000 гривень.

18. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

19. Виконавчому комітету Межівської селищної ради забезпечити:

1) виконання показників дохідної частини селищного бюджету, затверджених на 2020 рік;

зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини селищного бюджету, що утворився станом на 01 січня 2020 року.

2) з метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності Межівської селищної територіальної громади вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності, які здійснюють господарську діяльність, збільшення надходжень від орендної плати за користування майном, яке перебуває в комунальній власності.

3) з метою збільшення надходжень до селищного бюджету приймати обґрунтовані рішення щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.

20. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

21. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Секретарю селищної ради МАКСІМКІНІЙ Л.В. забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку .

Селищний голова              В. М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ                                                                                  

смт. Межова
16 грудня 2019 року
№ 1719 – 26/VІІ