Рішення Про сільський бюджет на 2020 рік (04308509000 – код бюджету)

Відповідно до Конституції України,керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 8 847 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 8 637 000 гривень , доходи спеціального фонду сільського бюджету – 210 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  8 847 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 8 637 000 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 210 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,001 відсотки видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення. Передбачити надання із загального фонду сільського бюджету міжбюджетного трансферту до районного бюджету у вигляді « Інші дотації з місцевого бюджету» на утримання закладів дошкільної освіти та культури у сумі 1 700 000 гривень та міжбюджетного трансферту до бюджету Межівської селищної ради у вигляді « Інші субвенції з місцевого бюджету» на утримання КЗ «Центр соціальних послуг»Межівської селищної ради» та СКЗПО « Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» в сумі 400 000 гривень.

Керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, делегувати сільському голові повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з районного та обласного бюджетів сільському бюджету у період між сесіями з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесіях сільської ради.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 406 435 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96,101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

8. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати сільському голові повноваження щодо отримання позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради по питаннях бюджету, фінансів , економічних реформ та комунальної власності протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради, перерозподіл видатків за кодами типової програмної класифікації видатків та обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення сільської ради, переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету та обсягів коштів затверджених на здійснення заходів програм.

11. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України сільському голові: 11.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань ( додаток 5 ). 11.2. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії. 11.3. Забезпечити надходження податків і зборів до сільського бюджету у обсягах затверджених на 2020 рік.

11.4. Забезпечити зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини сільського бюджету, що утворився станом на 1 січня 2020 року.

11.5. З метою збільшення надходжень до сільського бюджету приймати обґрунтовані рішення щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до сільського бюджету.

11.6 З метою недопущення втрат надходжень до бюджету розвитку сільського бюджету при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення уникати безпідставного розстрочення платежів.

12.Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

13. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Секретарю виконкому сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                       Г.І. Смольська

с. Слов’янка
“18” грудня 2019 року
№ 538-37/VII