Рішення Про сільський бюджет на 2020 рік (04308503000 – код бюджету)

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету в сумі 9 633 809 гривня, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 9 608 009 гривня, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 25 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету в сумі 9 633 809 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 9 468 009 гривня та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 165 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету в сумі 110 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету в сумі 110000  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі

6 600 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Передбачити надання із загального фонду сільського бюджету Зорянської сільської ради міжбюджетних трансфертів до інших місцевих бюджетів у вигляді «Інші дотації з місцевого бюджету» районному бюджету Межівського району в обсязі

2 677 724 гривень, із них:

– на утримання дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти у сумі

2 627 140 гривень,

– на утримання закладів культури у сумі 50 584 гривень;

«Інші субвенції з місцевого бюджету» в обсязі 82 130 гривень, у тому числі:

селищному бюджету Межівської селищної ради – 82 130 гривень на утримання КЗ «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради».

Керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, делегувати сільському голові приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного, обласного, районного бюджетів сільському бюджету у період між сесіями з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесіях сільської ради.

5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво об’єктів згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 672 525 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити перелік головних розпорядників коштів сільського бюджету , бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів , що підлягають фінансуванню з сільського бюджету згідно з додатком 8 до цього рішення.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

11. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головному розпорядникові коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень згідно з додатком 7 до цього рішення.

15. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та економічних реформ, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету;

16. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити сільському голові вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та економічних реформ, до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

якщо після прийняття рішення про сільський бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.

17. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

18. Рекомендувати сільському голові:

18.1. Забезпечити виконання показників дохідної частини сільського бюджету, затверджених на 2020 рік;

18.2.Зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини сільського бюджету, що утворився станом на 01 січня 2020 року;

18.3. З метою збільшення надходжень до сільського бюджету приймати обґрунтовані рішення сільської ради щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до сільського бюджету.

18.4. З метою недопущення втрат надходжень до бюджету розвитку сільського бюджету при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення уникати безпідставного розстрочення платежів.

19. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

20. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та економічних реформ.

Сільський голова                                                                                                           М.І.Довгоспиний

с. Зоряне
від 18.12.2019 р.
№ 342-43/VІІ